1. június 26. szombat

Urunknak hála, eljött ez a rég várt pillanat. Letehettük épülő templomunk alapkövét, egy szépen elkészített – külön erre a célra készült – fém hengert, amely egyházközségünk, egyházmegyénk és egyházkerületünk legfontosabb adatait tartalmazza különböző mellékletekkel és újságokkal.

Nagy örömmel és egy kis szorongással készültünk az ünnepségre, amelyre meghívtuk Dr. Szabó István püspök urat, a kebelbeli gyülekezetek lelkipásztorait, a testvérgyülekezetek lelkészeit, tagjait, a XVIII. kerület képviselőit köztük Dr. Mester László polgármester urat. Képviselték magukat a helyi civil szervezetek és a kerületi Tv is.

Ennyi vendég fogadására nem elég néhány mindenre elszánt lélek. Az egész gyülekezetünk megmozdult erre az alkalomra. Sokak keze alatt éget a munka, amikor előkészítettük a terepet, sütöttük a süteményeket, kentük a szendvicseket és főztük az ünnepi ebédet (bánták a csirkék és egy vaddisznó valahol az Eger környéki erdőben) Ugyanilyen lelkesen jöttek sokan a takarítás és minden utómunka elvégzésére. Ide most mindenki örömmel jött. Jártak a kezek, énekeltek, imádkoztak az ajkak. Minden szépen idegeskedés nélkül valósult meg. Amikor elkezdődött az ünnepség, közel 200 ember jelent meg.

 

Zenget az ének, gyülekezetünk megelőlegezetten bár, de birtokba vette templomát és hallgatta Dr. Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspökének igehirdetését. Csodálatos időzítése a Léleknek, hogy az aznapi ige a református kalauz szerint Ezsdrás könyve 3. része volt. Ez a szakasz pontosan az épülő jeruzsálemi templom alapkövének lerakásáról szólt. Isten szavának minden üzenetét időszerűnek éreztük. Átéltük azt, ahogyan  az ott lévő nép sírt és örült. Ez a kettő a mi szívünkben is egyszerre volt jelen. Visszaemlékeztünk – ahogyan a nép az építést megelőző nehéz babilóniai fogsága – a nehéz indulásra, a hitet, türelmet és szeretetet megpróbáló 3 nehéz esztendőre. Ugyanakkor telve volt szívünk örömmel azért, hogy Urunk jóra fordította vállalkozásunkat és úgy felgyorsította a munkát, hogy az alapkövet a már épülő falak között tehettük le.

Az igehirdetés másik gondolata arról szólt, hogy a jeruzsálemi templom építésének sem volt első aktusa az alapok lerakása. Megelőzte azt az oltár megépítése. Az oltár mindent megelőző alapja Isten és az ember kapcsolatának. A legbensőségesebb kapocs. Ha ez nincs, nincs templom, vagy hiába épül meg, mert nem lesz értelme. Ekkor Püspök Úr személyessé tette üzenetét: „Hol van a Te oltárod?” Ez az oltár csak egy helyen lehet; a Golgotán, ahol Isten Fia értünk áldozott és halálával örök kapcsolatot teremtett az elveszett ember és az Atya között. Istenek élő temploma fog megépülni

Az igehirdetés után Takaró Tamás tiszteletbeli esperes köszöntötte Illés Dávid jelenlegi esperes – aki külföldi útja miatt nem lehetett közöttünk – nevében a Gyülekezetet, majd imádságban kért áldást az épülő templomra és az építő gyülekezetre.

Éneklés után Dr. Lukács József gyülekezetünk főgondnoka ismertette azt az utat amelyet egyházközösségünk megtett a tervezéstől az alapkőletételig. Jelentését honlapunkon teljes terjedelmében közöljük.

Ezután a kerület nevében Dr. Mester László Polgármester úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Kifejezte a kerület örömét, hiszen egy új templom a nagy közösséget is gazdagítja. Maga részéről is értéknek tartja ezt az épülő templomot, mert olyan közösség építi, amely értéket hordoz és értékek átadására hivatott. Sok sikert, erőt és kitartást kívánt mindnyájunknak köszöntőjének végén.

Ezt követően püspök úr ünnepélyesen letette és megáldotta az új templomalapkövét. Mellette álltak a palástos lelkészek, valamint a templom tervezője és építője; Nagy Béla ill. Zsigó Ferenc személyében.

A közösen énekelt Himnusz után véget ért az ünnepség. Vendégeinket és a gyülekezet tagjait szeretetvendégségre invitáltuk a gyülekezeti terem finomságoktól roskadozó asztalaihoz. Illessen ezért mindenkit köszönet és hála!

Felemelő volt ez az ünnepség, amely nékünk nagyon sokat jelentett. Sokan szerették volna ezt megérni azok közül, akik már nincsenek közöttünk. Közülük kiemelkedő Pócs Lajos és Pándi János akik életben tartották a hívek vágyát az új templom felépítésére.

A mi Urunk pedig segítsen bennünket véghezvinni mindazt, amit az Ő nevében és egyedül az Ő dicsőségére kezdtünk el építeni.